Ogólne Warunki Sprzedaży Bimo Tech Sp. z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Stanowią ogólne warunki umów zawartych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i odnoszą się do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Bimo Tech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

1.2 Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się następujące definicje:

OWS – Ogóle Warunki Sprzedaży

Kupujący – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy.

Sprzedający – Bimo Tech Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu

Towar – towary handlowe znajdujące się w ofercie Sprzedającego

Wyroby nietypowe – wyroby, który wymagają specyficznej produkcji np. materiały cięte na wymiar, materiały poddawane nietypowej obróbce.

1.3 OWS stanowią część umowy oraz obowiązują strony w pełnym zakresie, chyba że strony postanowią w umowie inaczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS, a postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, zastosowanie mają warunki ustalone w zawartej przez strony umowie.

1.4 Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.5 OWS dostępne są na stronie internetowej Bimotech.pl, oraz podawane są Kupującemu do wiadomości i akceptacji najpóźniej w dniu złożenia przez niego zamówienia.

1.6 Zawarcie umowy sprzedaży stanowi, że Kupujący zapoznał się z OWS, akceptuje je i uznaje ich charakter wiążący. Przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu z konkretnym kontrahentem uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień, sprzedaży i umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

1.7 Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących OWS to jest zobowiązany powiadomić o tym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia. W tym przypadku Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub w uzasadnionych przypadkach rozpocząć negocjacje prowadzące do ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży. Umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

 

2. Oferty, zamówienia, ceny.

2.1 Wszelkie informacje dotyczące oferowanych towarów, przeliczników, tolerancji wymiarowych, wagowych oraz jakości przedstawione w katalogach, prospektach reklamowych, ofertach cenowych oraz na stronie internetowej Sprzedającego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.2 Kupujący zobowiązany jest znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar zgodnie z jego zamówieniem. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość wyboru towaru oraz nie odpowiada za dalsze jego zastosowanie przez Kupującego.

2.3 Złożona przez Sprzedającego oferta sprzedaży konkretnemu Kupującemu, jest wiążąca przez okres 3 dni od daty jej przedstawienia, chyba że w ofercie podany został inny termin. Oferta ważna jest również do wyczerpania zapasów.

2.4 O ile nie uzgodniono inaczej, ostateczną cenę ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedającego w dniu złożenia zamówienia.

2.5 Podane ceny są cenami netto i należy je powiększyć o należny podatek od towarów i usług oraz inne obowiązujące zgodnie z przepisami prawa podatki lub należności publiczno-prawne w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT.

2.6 Jeżeli cena będzie wskazana w walucie obcej, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, chyba że ustalono inaczej.

2.7 W przypadku, gdy po potwierdzeniu zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.

2.8 Sprzedaży następuje na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Zamówienie może być złożone pocztą, faksem lub e-mailem. Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia ustnego, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia zamówienia drogą pisemną przez Kupującego.

2.9 W zamówieniu Kujący musi wskazać:

  • nazwę Kupującego, dokładny adres siedziby, NIP, Regon, KRS, w przypadku osób fizycznych numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • rodzaj zamówionego towaru
  • wielkość zamówienia (podanie wymiarów oraz ilości towaru)
  • termin i miejsce dostarczenia towaru, w przypadku osobistego odbioru towaru należy podać dane osoby upoważnionej do odbioru.

2.10 Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić na piśmie przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli Kupujący nie wniesie do potwierdzenia uwag oraz zastrzeżeń w terminie jednego dnia od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji na warunkach określonych przez Sprzedającego w potwierdzeniu.

2.11 Za obustronną pisemną zgodą zmianie może ulec przedmiot lub ilość potwierdzonego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do odwołania, anulowania lub zmiany wcześniej ustalonej ceny zamówienia w trakcie jego realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności trudnych do przewidzenia z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególności dotyczy to wyczerpanie zapasów u producentów lub nagłych, istotnych zmian cen materiału, istotnych błędów w sporządzonej kalkulacji.

2.12 Jeżeli Kupujący bez pisemnej zgody Sprzedającego wycofa zamówienie w całość lub w części, zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z realizacją zamówienia.

2.13 Sprzedający zastrzega, że przy sprzedaży towarów hutniczych, ich ilość oraz cena ustalana i obliczana jest na podstawie ciężaru teoretycznego. Sprzedający zobowiązany jest powiadomić Kupującego o długościach handlowych.

 

3. Realizacja oraz terminy dostawy towaru

3.1 Warunkiem realizacji dostawy towaru Kupującemu jest potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia.

3.2 Dostawa towaru realizowana jest transportem własnym Sprzedającego, za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora- chyba, że w umowie ustalono inaczej- na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

3.3 Kupujący może za zgodą Sprzedającego odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedającego lub w innym ustalonym przez strony miejscu.

3.4 Koszt transportu, w przypadku zamówienia towaru z dostawą na miejsce wskazane przez Kupującego, będzie określony przez Sprzedającego. Sprzedający o zmianie kosztów transportu powiadomi Kupującego na piśmie.

3.5 Kupujący jest zobowiązany do odbioru przygotowanego towaru niezwłocznie po zawiadomieniu o jego gotowości do wydania, chyba że zostało ustalone inaczej. W przypadku gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, a opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 14 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz dokonać sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego z zastrzeżeniem innych przysługujących Sprzedającemu praw.

3.6 W przypadku nieodebrania towaru w ustalonym przez strony terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego obciążenia Kupującego kosztami składowania.

3.7 W przypadku nieprzestrzegania przez Sprzedającego warunków dostawy, Kupujący ma prawo odstąpić od warunków umowy dopiero po pisemnym wyznaczeniu Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji dostawy.

3.8 Zmiana czasu i terminu dostawy jest możliwa, jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedającego, które uniemożliwiają mu terminową realizację dostawy np. opóźnienia w hutach i u producentów podwykonawczych, awarie maszyn i urządzeń, ograniczenia w ruchu drogowym, blokady dróg, wypadki drogowe. Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego o przyczynach opóźnienia dostawy towaru.

3.9 Kupujący zobowiązuje się do starannego sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją określoną w zamówieniu oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad.

3.10 Kupujący po sprawdzeniu towaru podpisuje dokument jego wydania (dokument WZ), który potwierdza zgodność towaru z warunkami zamówienia oraz brak wad. Jeżeli Kupujący przetworzy towar w jakikolwiek sposób, Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodność towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3.11 Za rozładunek towaru odpowiada Kupujący. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenie towaru podczas rozładunku.

3.12 Wraz z przekazaniem towaru przewoźnikowi lub spedytorowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane z towarem, w szczególności ryzyko uszkodzenia i utraty towarów. W przypadku gdy Kupujący sam odbiera towar, korzyści i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą podpisania dokumentu odbioru towaru. Sprzedający ubezpieczy towar na koszt Kupującego tylko na jego wyraźne pisemne polecenie.

 

4. Płatności

4.1 Kupujący ma obowiązek zapłacić za zamówiony towar zgodnie z terminem określonym w fakturze. Za termin zapłaty Sprzedający uznaje dzień wpływu środków na konto Sprzedającego.

4.2 W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający ma prawo naliczyć w ustawowej wysokości odsetki za opóźnienie zapłaty. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

4.3 W przypadku zamówienia przez Kupującego towaru standardowego a następnie wycofanie się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 20% wartości brutto towaru.

4.4 W przypadku zamówienia przez Kupującego wyrobów nietypowych a następnie wycofanie się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 100% wartości brutto towaru.

4.5 W przypadku zamówienia wyrobów nietypowych na indywidualne zamówienie, Kupujący zobowiązany jest dokonać przedpłaty w wysokości ustalonej z Sprzedającym, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

4.6 Sprzedający ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4.7 W przypadku, gdy strony prowadzą stałą współpracę, a Kupujący nieustająco przekracza przyznany mu termin płatności, Sprzedający ma prawo skrócić przyznany Kupującemu termin płatności lub wymagać zapłaty gotówkowej za towar.

 

5. Atesty

5.1 Za wydanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzający jakość towaru Sprzedający pobiera opłatę, chyba że strony postanowiły w umowie inaczej.

5.2 Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość towarów Sprzedawca wydaje tylko na wymaganie zaznaczone przez Kupującego w zamówieniu. W późniejszym czasie Sprzedawca nie ma obowiązku przesyłania w/w dokumentów.

5.3 Uzgodnione dokumenty, wykazane w zamówieniu, Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą, drogą elektroniczną lub faksem, chyba że strony ustalą w umowie inaczej.

 

6. Własność

6.1 Do czasu całkowitej zapłaty należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością Sprzedającego.

6.2 Kupujący nie może zbyć zamówionego towaru, przed uiszczeniem całkowitej należności za dostawę towaru.

6.3 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za dostarczony Kupującemu towar, Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu wydanego a niezapłaconego towaru. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu żądany towar na własny koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od dnia skierowania żądanie przez Sprzedającego.

 

7. Odpowiedzialność za wady, reklamacje

7.1 Kupujący zobowiązany jest do należytego sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz w zakresie wad nie ukrytych natychmiast po otrzymaniu towaru. Roszczenia z tytułu wad nie ukrytych będą rozpatrywane jeżeli Kupujący wezwie Sprzedającego do usunięcia wady w trybie natychmiastowym na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Wady ukryte powinny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie natychmiast po ich odkryciu, jednak przed upływem trzymiesięcznego terminu przedawnienia.

7.2 W przypadku wystąpienia wady towaru Sprzedający może usunąć wadę lub dostarczyć Kupującemu nowy towar wolny od wad albo zaproponować obniżenie ceny.

7.3 W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest zapewnić Sprzedającemu możliwość kontroli reklamowanego towaru. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przeprowadzenia kontroli jakości oraz transportu i przeładunku.

7.4 Jeżeli Kupujący nie stwierdzi wadliwości towarów objętych dostawą przy ich odbiorze wskutek zaniechania kontroli lub niezachowania należytej staranności przy dokonaniu kontroli towarów, jego żądanie do usunięcia wad zostaje wyłączone.

7.5 Sprzedający odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub składowany przez Kupującego.

7.6 Sprzedający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, zawarcia umowy, przedstawienia mu oferty, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

7.7 Kupujący zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenie i powstanie braków, aż do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji.

7.8 Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi.

7.9 W każdym przypadku reklamacji podstawa jej rozpatrzenia jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

 

8. Siła wyższa

8.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie umowy z powodu siły wyższej.

8.2 Za siłę wyższą uważa się jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stany wojenne, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze stron umowy.

8.3 Wystąpienie okoliczności związanych z siłą wyższą nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zapłaty za dostarczone już towary.

8.4 Strona będąca narażona na działanie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę na piśmie, lub w braku takiej możliwości w inny dowolny możliwy sposób.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Sprzedający oraz Kupujący będą dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych na skutek realizacji warunków umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

9.2 W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWS maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.3 Zabrania się przekazywania korespondencji, ofert handlowych, innych dokumentów oraz dokonania cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy lub złożonego zamówienia, osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego.

9.4 Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, w związku z realizacją umów sprzedażny towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzaną przez sprzedającego działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie prawa wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

pełny HTML | wersja mobilna